Quyền lợi

STT

Quyền lợi và mức nạp ví tiêu dùng khi tham gia thành viên Nhà cung cấp  (NCC)

Tham gia cung cấp sản phẩm trong chuỗi Ecofarm mart

2 triệu

1

Được cung ứng sản phẩm và tham gia đăng ký bán hàng tại trang thương mại điện tử

a

2

Được thiết kế hình ảnh, viết bài quảng cáo sản phẩm và đăng trên các kênh truyền thông của dự án.

a

3

Được trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm tại chuỗi cửa hàng Ecofarm Pay.

a

4

Miễn phí trưng bày sản phẩm hội nghị, hội thảo kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm.

a

5

Được đăng ký tham gia cán bộ phát triển dự án.

a

6

Tập huấn nâng cao năng lực phát triển tiểu thụ sản phẩm trên thương mại điện tử

a

7

Được cấp thẻ và tài khoản tiêu dùng trên hệ thống Ecofarm Pay.

a