Lịch Sử Hình Thành

Tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả Cuôc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại thông báo kếT luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 07 năm 2009 của Bộ chính trị về tổ chức Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hình mới. Quyết Định 386/QĐ/TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025, ……….( theo văn bản kết hoạch phát triển tỉnh).
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt. Từ đó tạo chuyển biến nhận thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế- xã hội, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước.