Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Xác định mục tiêu “Cùng Doanh nghiệp Việt xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt”. Hướng đến hình thành hệ thống chuỗi ECOFARM-Pay là kênh phân phối sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, bền vững mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.